திங்கள், 20 டிசம்பர், 2010

அன்னை தெரசாவின் கவிதைவாழ்க்கை ஒரு சந்தர்ப்பம், அதிலிருந்து ஆதாயமடை.
வாழ்க்கை ஒரு அழகு, அதைப் பாராட்டு.
வாழ்க்கை ஒரு பேரின்பம், அதை ருசி.
வாழ்க்கை ஒரு கனவு, அதை உணர்.

வாழ்க்கை ஒரு சவால், அதைச் சந்தி.
வாழ்க்கை ஒரு கடமை, அதை முடி.
வாழ்க்கை ஓர் ஆட்டம், அதை விளையாடு.
வாழ்க்கை விலை உயர்ந்தது, அதன் மீது கவனமாயிரு.

வாழ்க்கை ஒரு சொத்து, அதைப் பேணு.
வாழ்க்கை அன்பாலானது, அதை அனுபவி.
வாழ்க்கை புதிரானது, அதை அறிந்து கொள்.
வாழ்க்கை ஒரு சத்தியம், அதை நிறைவேற்று.

வாழ்க்கை துன்பமானது, அதைச் சமாளி.
வாழ்க்கை ஒரு பாடல், அதைப் பாடு.
வாழ்க்கை ஒரு போராட்டம், அதை ஒத்துக் கொள்.
வாழ்க்கை ஒரு துன்பியல், அதை எதிர் கொள்.

வாழ்க்கை ஒரு சாகசம், அதை எதிர்த்து நில்.
வாழ்க்கை அதிர்ஷ்டமானது, உபயோகித்துக் கொள்.
வாழ்க்கை மிகவும் மதிப்புள்ளது, அதை அழித்து விடாதே.
வாழ்க்கை வாழ்க்கை தான், அதற்காகப் போராடு.

4 கருத்துகள்: