ஞாயிறு, 3 ஆகஸ்ட், 2014

பாலஸ்தீனிய கவிஞன் மேமூட் டார்விஷ் "I come from there" கவிதை.

கவிஞன் மேமூட்  டார்விஷ் கவிதைகள் இன்றைய பாலஸ்தீனிய பிரச்சனைக்கும் பொருந்தும். உதாரணத்திற்கு ஒரு கவிதை. இதை தமிழ் படுத்த முயன்றேன். ஆனால் மொழி பெயர்ப்பில் என் புரிதலின் உணர்வைக் கொணர முடியவில்லை. அதனால் ஆங்கிலத்தில் இங்கே:

I come from there and I have memories
Born as mortals are, I have a mother
And a house with many windows,
I have brothers, friends,
And a prison cell with a cold window.
Mine is the wave, snatched by sea-gulls,
I have my own view,
And an extra blade of grass.
Mine is the moon at the far edge of the words,
And the bounty of birds,
And the immortal olive tree.
I walked this land before the swords
Turned its living body into a laden table.
I come from there. I render the sky unto her mother
When the sky weeps for her mother.
And I weep to make myself known
To a returning cloud.
I learnt all the words worthy of the court of blood 
So that I could break the rule. 
I learnt all the words and broke them up 
To make a single word: Homeland.....