ஞாயிறு, 12 ஏப்ரல், 2009

இந்த வாரக் கணக்கு - 8

a,b,c எனபவை மூன்று இயல் எண்கள் என்று கொள்வோம்.

வர்க்கமூலம்(ab)=c

என்று இருந்தால் இந்த மூன்று எண்கள் a,b,c என்பவைகள் பெருக்குத்தொடரில்(Geometric Progression) அமைந்த எண்கள் என்று அழைக்கப் படுகிறது.

உதாரணமாக 2,4,8 என்ற மூன்று எண்களை எடுத்துக் கொள்வோம்.

2X8=16

16-இன் வர்க்கமூலம் 4 ஆகும்.

எனவே 2,4,8 என்ற எண்கள் பெருக்குத்தொடரில் அமைந்த எண்கள் ஆகும்.

கேள்வி: மூன்று வெவ்வேறு இலக்கங்களைக் கொண்ட பெருக்குத் தொடரில் அமைந்த மிகச் சிறிய மூன்று இலக்க எண்ணுக்கும், மிகப் பெரிய மூன்று இலக்க எண்ணுக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் எவ்வளவு?

1 கருத்து: