சனி, 7 மார்ச், 2009

இந்த வாரக் கணக்கு - 3


ஒரு 4x4x4 கனசதுரத்தின் ஒரு மூலையில் சந்திக்கும் மூன்று முகங்கள் (three faces of the cube that meet in a corner) சிவப்பு நிற சாயம் அடிக்கப்படுகிறது.பின்னர் அந்த கனசதுரம் 1x1x1 கனசதுரங்களாக பிரித்துப் போடப்படுகிறது.அதிலிருந்து குறைந்தபட்சம் ஒரு முகமாவது சிவப்பு சாயம் கொண்ட கனசதுரத்தை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான நிகழ்தகவு(probability) என்ன?

2 கருத்துகள்: