வெள்ளி, 13 நவம்பர், 2009

இந்த வாரக் கணக்கு - 24


நான்கு வெவ்வேறு முழு எண்கள் (integers) a,b,c,d கீழே உள்ள சமன்பாட்டை

(7-a)(7-b)(7-c)(7-d) = 4


பூர்த்தி செய்கிறது என்றால், a+b+c+d இன் மதிப்பு என்ன?

3 கருத்துகள்: